Deel je dossierDoe de ID-check

Alles vastgelegd met onze

Algemene Voorwaarden

Definities

1. Haagsch Recherchebureau, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 74655736.

2. Opdrachtgever: degene met wie Haagsch Recherchebureau een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Haagsch Recherchebureau en opdrachtgever samen.

4. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Haagsch Recherchebureau.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Haagsch Recherchebureau hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw, eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Haagsch Recherchebureau hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Haagsch Recherchebureau te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Haagsch Recherchebureau vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Haagsch Recherchebureau, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Haagsch Recherchebureau een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Haagsch Recherchebureau is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Haagsch Recherchebureau de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Haagsch Recherchebureau heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Haagsch Recherchebureau prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Haagsch Recherchebureau op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. Haagsch Recherchebureau mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Haagsch Recherchebureau de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4. Haagsch Recherchebureau behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Haagsch Recherchebureau gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Haagsch Recherchebureau.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Haagsch Recherchebureau zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Haagsch Recherchebureau op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Haagsch Recherchebureau, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Haagsch Recherchebureau te betalen.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
- het geen dienst betreft die met instemming van de opdrachtgever volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de opdrachtgever uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected].

Opschortingsrecht

1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Haagsch Recherchebureau te verrekenen met een vordering op Haagsch Recherchebureau.

Verzekering

1. De opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
- geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
- zaken van Haagsch Recherchebureau die bij de opdrachtgever aanwezig zijn
- zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Haagsch Recherchebureau de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Montage/Installatie

1. Hoewel Haagsch Recherchebureau zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Haagsch Recherchebureau enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Haagsch Recherchebureau voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Haagsch Recherchebureau heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Haagsch Recherchebureau tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Haagsch Recherchebureau tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Haagsch Recherchebureau.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Haagsch Recherchebureau de betreffende bescheiden.

4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Haagsch Recherchebureau redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

1. De opdrachtgever kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

1. De opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Haagsch Recherchebureau ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Haagsch Recherchebureau waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Haagsch Recherchebureau schade kan berokkenen.

3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:- die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever- die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.- is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000.

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Haagsch Recherchebureau waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Haagsch Recherchebureau tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Haagsch Recherchebureau geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De opdrachtgever dient een door Haagsch Recherchebureau geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Haagsch Recherchebureau daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Haagsch Recherchebureau uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Haagsch Recherchebureau in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Haagsch Recherchebureau gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Haagsch Recherchebureau.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Haagsch Recherchebureau ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Als Haagsch Recherchebureau een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Haagsch Recherchebureau verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Haagsch Recherchebureau

1. Haagsch Recherchebureau is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Haagsch Recherchebureau aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Haagsch Recherchebureau is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Haagsch Recherchebureau aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Haagsch Recherchebureau vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Haagsch Recherchebureau toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Haagsch Recherchebureau niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Haagsch Recherchebureau in verzuim is.

3. Haagsch Recherchebureau heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Haagsch Recherchebureau kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Haagsch Recherchebureau in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Haagsch Recherchebureau kan worden toegerekend in een van de wil van Haagsch Recherchebureau onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Haagsch Recherchebureau kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Haagsch Recherchebureau 1 of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Haagsch Recherchebureau er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Haagsch Recherchebureau is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Haagsch Recherchebureau is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Haagsch Recherchebureau zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Haagsch Recherchebureau.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Haagsch Recherchebureau bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Haagsch Recherchebureau is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 02 februari 2022, te Den Haag.